TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEGNIESE SPESIFIKASIES

Conversions /
Omskeppings

Tile sizes and mass /
teälgroottes en massa

Size /
Grootte

Mass /
Massa

Tiles per m2 (19 tiles) /
Teäls per m2(19 teëls)
Accessories – Steptiles/risers etc 4.386 pcs/LM/
bykomstighedo Trapteels/Stygteel, ens. 4.386 stukke/LM
All tiles have beveled edges /
Alle teëls het skuinsrande

Tiles, single & double arris, enkel-en double-ronkant
Risers, end risers, std cills/Styg-en kanistygteels, std skerpkantleels
Steps, left end & right end step/ Trap-, linker en regterkantse trapteels Corner steptiles/ Hoektrapteëls

228 X 228 X 17
228 X 150 X 17
228 X 305 X 30
305 X 305 X 30

2.12kg
1.40kg
4.80kg
6.40kg

Dittberner tiles meet the CKS 208 specifications
Fixing Instructions


Adhesive
For old or prepared surfaces that have been leveled off and made true to falls. Surface must be clean and free of prime, grease, dust, laitance and moisture. Keying might be needed.


Tiles must be dry before being bedded on a 6 to 10mm thickness of adhesive. Follow the adhesive manufacturer’s instructions. Ensure that there are no voids and full contact is made when tapping down with a rubber mallet. Do not use the blob or spot method. Which leaves unsupported areas and corners.
Joints width should be 3 to 5mm to allow for the adhesive to spread and cure before grouting 2 to 3 days later. White cement grouting is not recommended, since it stains and discolours. The readily available coloured grouting mixes are preferred. Keep tiles clean as work proceeds, using clean water and sponge, and prevent rapid drying of the grout.


Normal Method
For outdoors, corridors, pool surroundings, where traffic is heavy and surfaces are not leveled off. Variances of up to 100mm and more can be accommodated.
Thoroughly clean the concrete, substrate which must be at least 12hours old. (screed): Mix 4:1 clean sharp river sand and cement. The screed is applied to the damped concrete over which a creamy slurry of cement and water has been applied. Coat the damp but not wet tiles with similar slurry before placing them on the screeded surface. Tamp down with a rubber mallet before the blurry hardens, to ensure a good bond and consolidation of the screeded surface.


Dittberner tiles are accurate, but should not be butt jointed as the smallest particle of grit could prevent perfect alignment, which should be ensured with the aid of a tight nylon fishing line.
Keep tiles clean as work proceeds, using clean water and sponge. Use joint widths of 1 to 5mm. For joints of blurry or commercial grout. Wider joints should be grouted with a mixture of fine sand and grey or coloured cement. Do not use white cement as the grouting will discolour and stain.
Then work must be kept very clean during grouting as dried grout is almost impossible to remove from textured les. Clean with water and sponge, with frequent water changes.


Uitleg-instruksies


Kleefmiddels

Vir ou en voorbereide opporvalates wat gelyk en parallel met die helling gemaak is. Oppervlakke moet skoon en vry van vullis, grhies, stof, sementskuim en klamheid wees. Keilwerk mag nodig wees.
Teëls moet droog wees alvorens dit op n kleefmiddel met ‘n dikle van 6 tot 10mm geplaas word. Volg die kleefmddelvervaardiger se instruksies noukeurig. Maak seker dat daar geen leegtes bestaan nie en dat volie kontak gemaak word, wanneer dit met ‘n rubberhammer kolmetde wat ongesteude gebiede en hoeke veroorsaak, gebruik maak nie
Die verbindingswydte behoort 3 tot 5 mm te wees, ten einde die kleefmiddel toe te laat on te sorei en droog te word, voordat dit 2 tot 3 dae later met bry gevul word. Witsementbry word nie aanbeveel nie aangesien dit vlekke en verkleuring meebring. Die geredelik beskikbare gekleurde brymengsels is wensliker. Hou die teëls skoon namate die werk vorde, deur skoon water en ‘n spoons te gebruik. En voorkom vinnige verdroging van die bry.

Normale metode
Vir gebruik buite, in gange swembadomrandings, en waar die verkeer swaar is, en opperviaktes nie gelyk gemaak is nie. Veranderlikes van tot 100mm en meer kan daarmee bedek word.
Reinig die betonsubstraat wat ministens 12 ure gestaan het, deeglik (Gidspleister): Vermeng 4:1 skoon skerp sand en sement. Die gidspleister word op die klam beton, waaroor ‘n rorneridge flodder uit sement en water gesmeer is, aagewend. Bedek die klam (dog nie nat nie) teëls met ‘n soortgelyke flodder, voordat dit op die gidspleisteroppervlak geplaas word. Tik dit in posisie met ‘n rubberhammer voordat die flodder verhard, ter versekering van ‘n goeie hegting en konsolidasie van die gidspleisteroppervlak

Dittberner- teëls is akkurraat maar behoort nie gestuiklas te word nie aagesien die geringste grintkorresltjie ‘n volmaakte belyning kan met behulp van ‘n styfgespanne nylonlyn verseker word.
Hou die teëls skoon namate die werk vorder, deur skoon water en ‘n spons te gebruik. Gebruik
Saamvoegingswydtes van 1 tot 5mm. Vir saamvoegings van tot 2 mm kan dit met ‘n netjiese sementflodder of kommersiele brymengsel gevul word. Wyer saamvoegings behoort met ‘n brymengsel bestaande uit fynsand en grys of gekleurde sement opgevul te word. Moe witsement gebruik nie, aangesien die bry daardeur sal vlek of verkleur.

Die werk moet te alle tye gedurende die bryprose skoon gehou word, aangesien dit bykans onmootlik is om droë bry van getekstureerde teëls te verwyder. Reinig met water en ‘n spons en vervang die water gereeld